ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ

Συγκεντρώνουμε τηγανέλαιο σώζοντας το περιβάλλον από τη μόλυνση του νερού!! 

Το φωνάζουμε δυνατά να το ακούσουν όλοι "Τηγανισμένο λάδι ανακυκλώνω και από τη μόλυνση το νεράκι γλιτώνω".....